Obchodní podmínky

Upozornení:

Faktura bude vystavena v Kč. Plátci DPH budou mít automaticky vystavenou fakturu bez DPH. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

čl. 1

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti prodávajícího:

DECOR FACTORY s.r.o.

Hlavní 87/31, 985 26 Málinec, Slovenská Republika

IČO: 47161761, DIČ: 2023787051, DIČ: SK2023787051

Okresní soud Banská Bystrica I,

Oddíl :, Vložka 24336 / S

(Dále jen "Prodávající")

A

kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím

prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího

www.svetelnyretez.cz (dále jen "www.svetelnyretez.cz) a jsou nedílnou součástí každé, i

písemné kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím, ať už na dálku

prostřednictvím elektronického obchodu na internetu, nebo v písemné formě (dále jen

"Kupní smlouva"). Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se

přiměřeně použijí i na úpravu vztahů, jejichž předmětem je jiné než majetkové

plnění, jako jsou montážní a jiné práce a pod. Tyto obchodní podmínky platí na území

Slovenské republiky a vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.svetelnyretez.cz

Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito

všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona

č.513 / 1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů. Pokud je Kupující

spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v

platném znění, tedy pokud se jedná o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy

neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními

zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 CFU

o ochraně spotřebitele a změně zákona Slovenské národní rady č. 372 / 1990Zb. O

ve znění pozdějších předpisů a zákona č.108 / 2000 CFU o ochraně

spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů

zůstávají těmito obchodní podmínky nedotčeny.

Kupujícím se rozumí zejména v systému zaregistrovaná fyzická osoba, nebo právnická

osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím elektronického obchodu na

stránce www.svetelnyretez.cz, případně Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný

elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží

z nabídky elektronického obchodu na stránce www.svetelnyretez.cz a celková cena tohoto

zboží, zpracovaný systémem elektronického obchodu.

Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na

stránce www.svetelnyretez.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího pro kupujícího jsou uvedeny na stránce www.svetelnyretez.cz.

Proces registrace Kupujícího, elektronické objednání zboží a uskutečnění platby za

zboží elektronicky objednané jakož i zpracování osobních údajů Kupujícího je

chráněné a zabezpečené. Osobní a důvěrné informace jsou bezpečně uchovávány během

přenosu z prohlížeče Kupujícího na www.svetelnyretez.cz

čl. 2

objednávka

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech

registračních formulářů.

Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena

důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo

vyplnil registrační formulář chybně.

Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem

toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího

dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná,

minimální výška objednávky je ve výši 250,- Kč s DPH.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného

potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit emailovou

zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické

objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím

doručení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními

stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky

uvedený v-emailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících

se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující

povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané

na e-mailovou adresu info@svetelnyretez.cz

Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

a. Identifikace Kupujícího, t. j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště,

IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);

b. Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis;

c. Množství objednávaného zboží;

d. Adresa místa dodání zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že zboží má

být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího);

e. Okamžik dodání zboží (den, hodina), pokud se Kupující písemně (emailem) dohodne s

Prodávajícím odlišně jak je uvedeno v obchodních podmínkách;

f. Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (pokud nebude tento

údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující,

popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec).

Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je

považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího

a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému

zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a

doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka

považuje za úplnou.

čl.3

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoliv

před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo

zrušit objednávku nebo její část, jestliže zboží se již nedodává nebo nevyrábí nebo se

výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane,

Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším

postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu

tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14- ti kalendářních dnů.

čl. 4

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na

dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující právo od Kupní

smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající

neodevzdal Kupujícímu informace, které je podle § 10 zákona č. 108/2000 zákon o

ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších

předpisů povinen odevzdat, je tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Pokud jsou

informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční doby a

začíná od té doby trvat doba sedmidenní. Kupující však nemůže odstoupit od smluv

vyjmenovaných v § 12 odst. 5zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při

podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu

doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně

vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací,

které byly Kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na

stejnou adresu Prodávajícího, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z

kterého bylo zboží Kupujícímu odeslán. Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se

Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit

Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy cenu

zaplacenou za zboží převodem na účet Kupujícího.

čl. 5

cenové podmínky

Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím www.svetelnyretez.cz je

uvedená vždy vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané

hodnoty, pokud není uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit

(Zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.svetelnyretez.cz s tím, že nové ceny zboží jsou

pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.svetelnyretez.cz Tato úprava ceny se

nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na www.svetelnyretez.cz

objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný

a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby

systému se u zboží objeví cena "0, - €" nebo "1, - €", Prodávající nemá povinnost zboží

dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou.

Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy

odstoupit.

čl. 6

platební podmínky

Platby se provádějí dle dohody v Kč nebo EUR přičemž prodávající nevyžaduje platbu předem. při tomto

způsobu platby předem je Kupujícímu zaslané zboží kurýrní službou po uhrazení a

připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávky na účet DECOR FACTORY s.r.o., -

nebo na dobírku. Se zákazníky s pravidelným odběrem zboží lze dohodnout

zvláštní obchodní podmínky.

V případě prodlení úhrady fakturované částky je dodavatel oprávněn účtovat

odběrateli úrok zpoždění ve výši 0,05% z účtované částky za každý den

zpoždění. Kromě toho může dodavatel účtovat pokutu ve výši 1000,- Kč za neuhrazené

závazky nad 2 měsíce.

 

Slovenská Spořitelna, a. s.

IBAN účtu v Kč: CZ06 2010 0000 0022 0198 6311

IBAN účtu v EUR: SK93 0900 0000 0050 4574 1710

Variabilní symbol: číslo elektronické objednávky.

čl. 7

Dodací podmínky

Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a

provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, nejpozději

do 30 pracovních dnů od dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky

Kupujícího a to na místě dodání uvedené v elektronické objednávce. kupující je

informován o zaslání zboží e-mailem. Status elektronické objednávky si může

zkontrolovat po přihlášení se v systému. O status elektronické objednávky je Kupující

také upozorněn emailem. Zboží je dodáváno do provozu DECOR FACTORY s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, kde si ho Kupující může převzít osobně. Zboží je dodáváno prostřednictvím české pošta jako balík na dobírku, nebo kurýrní službou na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat Kupujícího před dodáním zboží Kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží

Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomen v čase, který si závazně dohodl

s kurýrní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží,

Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a / nebo kurýrní službě v

důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží

Kupujícímu nese Kupující.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní

ceny. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen

zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument

o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s

přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během

přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu,

Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu. Za nepoškozenou,

neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou

Prodávajícího. Dopravce je povinen prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě

sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce. zboží dodává

Prodávající výlučně na území České republiky. Dodání zboží na území

členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě

předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a

balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

čl. 8

Záruční podmínky a záruční doba

Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. na vybrané

druhy zboží může být Kupujícímu poskytnuta delší záruční doba. Záruční doba

začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Ke každému zboží zakoupenému u

Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura, která je zároveň i

dodacím listem (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen. při

uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího

reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené v originálním balení včetně

požadovaných dokladů. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. při neoprávněné

reklamaci je Kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.

Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád zveřejněn na

stránce www.svetelnyretez.cz

čl. 9

Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, pokud

nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci. Za událost vlivem vyšší moci se považuje

událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při

vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli,

zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.

V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinné si tuto

skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Vznik neočekávaných technických nebo

logistických poruch osvobozuje Prodávajícího od dohodnutých závazků.

čl.10

rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy,

nebo v souvislosti s touto smlouvou rozhodne v rozhodčím řízení podle zákona

244/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů tříčlenný senát rozhodčího soudu v

složení, které určí Rozhodčí komise Slovenského kulturního institutu (IČ:

42147832) a obě strany souhlasí, že řízení se bude řídit jednacím řádem

přijatým tímto senátem.

Čl.11

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTY vyhotovené MÍRU resp.

PODLE CENOVÉ NABÍDCE

V ceně svítidel či cenové nabídce, není započítána montáž, instalační práce, materiál

a ani příslušenství, pokud není uvedeno jinak. Cenová nabídka obsahuje pouze poměrnou část

skutečných nákladů, proto si vyhrazujeme právo na sloučení a simultánní instalaci

více projektů. V cenové nabídce není započítána rezerva 10%, která bude

účtována pouze při výskytu nepředvídatelných situací, nebo při výrazně horších

pracovních podmínkách a přístupu, než je udaný.

Cenová nabídka je platná 14 dní od data vystavení a uvedené ceny jsou v EUR.

Potvrzením cenové nabídky odběratel souhlasí s výše uvedenými obchodním

podmínkami. Souhlasem s cenovou nabídkou odběratel potvrzuje svůj souhlas s

umístěním reklamního loga DECOR FACTORY, - na díle. Při odstranění, překrytí, nebo

poškození loga umístěného na díle je smluvní strana povinna uhradit pokutu ve

výši 10% z ceny předmětného díla.

TERMÍN DODÁVKY: 2 - 4 týdnů od uhrazení zálohové faktury (resp. Jiný

dohodnutý termín).

SPLATNOST: při převzetí zboží, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající zůstává

výlučným vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení odběratelem. potvrzením

závazné objednávky se kupující zavazuje objednané zboží odebrat a zaplatit v plném

rozsahu. Závaznou objednávku nelze zrušit ani měnit položky objednávky.

Splněním termínu dodávky se považuje dodání zboží včas, resp. zaslání výzvy k

převzetí zboží. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny

nebo její části, má prodávající vůči kupujícímu právo na úrok z prodlení ve výši

0,1% z kupní ceny.

ZÁRUKA: Odpovědnost za škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího

okamžikem převzetí zboží. Prodávající neručí za vady a mechanická poškození na

předmětu dodávky způsobené neodbornou manipulací, montáží a provozem.

Záruka na svítidla je 24 měsíců ode dne jejich převzetí od prodávajícího, pokud

nedojde k neodborné manipulaci s nimi. Záruka na světelné zdroje se rozumí 24

měsíců, pokud střední životnost světelného zdroje uváděná výrobcem není kratší.

Kupující je povinen po dodání zboží provést jeho kvantitativní a kvalitativní

kontrolu a reklamovat zjevné vady na kvalitě a množství dodávky ihned při přebírání

zboží od prodávajícího. Kupující nemá právo požadovat od prodávajícího výměnu

nebo vrácení zboží, nebo jeho části z jiného důvodu než ve smyslu oprávněného nároku

na výměnu v rámci uznané reklamace.

čl.12

Osobné údaje a ich ochrana

12.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný

oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,

číslo telefónu a mailovú adresu.

12.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je

povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,

číslo telefónu a mailovú adresu.

12.3.Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. 18/2018 Z.

z. o ochrane osobných údajov nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

(ďalej len "Nariadenie"); O ochrane osobných údajov aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä

tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a

spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje,

že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými

právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú

do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení

účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou

formou na adresu sídla spoločnosti, alebo na email spoločnosti. Súhlas zanikne v lehote

10 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

12.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime

na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

12.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s Nariadením, osobné údaje bude získavať

výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

12.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s Nariadením bude získavať

osobné údaje na iné účely ako sú uvedené, osobitne a zabezpečí, aby sa

osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý

boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na

iné účely.

12.7.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s Nariadením bude spracúvať

osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje

Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani

podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti

ustanovenej predávajúcemu.

12.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo

všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov

v informačnom systéme v rozsahu podľa Nariadenia; pri vydaní rozhodnutia

podľa Nariadenia je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom

spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné

informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne

zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú

predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich

spracúvania podľa Nariadenia; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady

obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

12.9. Právo kupujúceho možno obmedziť len, ak

takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená

ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

12.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho

namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo

budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

využívaniu osobných údajov uvedených v Nariadeniu na účely priameho

marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v Nariadení na účely priameho marketingu.

12.11. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie

odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných

údajov v prípadoch podľa Nariadenia vyslovením

oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho

práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade

takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a

preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné

údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a

zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho,

ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie

vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.

Závěrečná ustanovení

Při nákupu zboží na www.svetelnyretez.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost

technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných

problémů. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na

www.svetelnyretez.cz. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači

zatěžuje Kupujícího. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na stránce

www.svetelnyretez.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo

mimořádné škody, způsobené použitím informací ze stránky www.svetelnyretez.cz. Prodávající

může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky, kdykoliv změnit a / nebo

doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto obchodních podmínek vstupují v platnost

dnem jejich zveřejnění na www.svetelnyretez.cz. Odesláním elektronické objednávky

Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s obchodními

podmínkami Prodávajícího.

. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky, kdykoliv změnit a / nebo

doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto obchodních podmínek vstupují v platnost

dnem jejich zveřejnění na www.svetelnyretez.cz

Odesláním elektronické objednávky

Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s obchodními

podmínkami Prodávajícího.